ข้อมูลวีดีโอ

GAT เชื่อมโยง

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ:

เนื้อหา

<p><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:verdana,arial,sans-serif; font-size:16px">ข้อสอบ GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ , การเขียนเชิงวิเคราะห์ ,การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยจะมีบทความมาให้นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์จำนวน 2 บทความและใช้เวลาในการทำข้อสอบจริงในห้องสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที</span></p>
||